Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Niniejszy dokument, zwany dalej: Polityką Prywatności, określa zasady ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej: https://www.adwokat.plus zwanej dalej: Stroną.
 2. Informujemy, że kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostępnego na Stronie formularza, a także korzystanie ze świadczonych przez nas usług wiąże się z koniecznością podania Państwa danych osobowych, a w pewnych przypadkach również danych osób trzecich – np. Państwa Klientów, pracowników czy uczestników prowadzonych przez Państwa sporów.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa danych osobowych.

 

 • 2
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Tomasz Gondek oraz Kancelaria Adwokacka Anna Gondek-Sikorska z siedzibą przy Placu Pocztowym 7/2 w Zielonej Górze.
 2. Kontakt w razie pytań do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych oraz przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu praw, możliwy jest tradycyjną drogą korespondencyjną na ww. adres siedziby Kancelarii lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kancelaria@adwokat.plus
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

 

Przetwarzanie danych osobowych

 • 3
 1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne.
 2. Nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych. Nieprzekazanie określonych danych będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez nas usług prawnych, skontaktowania z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej czy skorzystania z dostępnych na Stronie funkcjonalności, takich jak formularz kontaktowy.

 

Uprawnienia użytkownika:

 • 4
 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zależności od sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – ma to miejsce, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe:
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wymaga to podania uzasadnienia;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – możliwy do zgłoszenia w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.

 

Za­kres, cele i pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych

 • 5
 1. Aby zapewnić możliwość korzystania ze Strony, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:
 • Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie:

W zakładce Kontakt znajduje się formularz, za pośrednictwem którego można wysłać do nas wiadomość. Aby to zrobić, muszą Państwo podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Państwa dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu i przekazania odpowiedzi przez preferowany przez Państwa kanał komunikacji (mail lub telefon). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Państwa dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony:

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenie statystyk jej wyświetlania.

 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie:

W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane dalej w sekcji „Pliki cookies”. Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies.

 

 1. W przy­pad­ku da­nych oso­bo­wych po­zy­ska­nych w inny spo­sób niż przez Stronę (te­le­fo­nicz­nie, ma­ilo­wo itd.) rów­nież prze­twa­rza­my je wy­łącz­nie w celu, w jakim zo­sta­ły udo­stęp­nio­ne i przez czas jaki jest ko­niecz­ny do re­ali­za­cji tego celu. Poza Stroną

 

Odbiorcy danych osobowych

 • 6
 1. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy. Mogą to być takie podmioty jak:
 • podmioty zapewniające hosting naszych danych,
 • podwykonawcy usług,
 • inne kancelarie prawne,
 • biura księgowe,
 • firmy kurierskie i Poczta Polska,
 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń),
 • Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryfikacji ruchu na Stronie;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, czy
 • inne podmioty przetwarzające dla nas dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (usługi chmurowe, poczta elektroniczna) – wówczas transfer danych będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych. W innych sytuacjach Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO.

 

Pliki cookies

 • 7

Wy­ko­rzy­stu­je­my pliki co­okies w celu za­pew­nie­nia po­praw­ne­go dzia­ła­nia ser­wi­su, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści ser­wi­su do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści pliki te po­zwa­la­ją roz­po­znać pod­sta­wo­we pa­ra­me­try urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka (takie jak: typ urzą­dze­nia, roz­dziel­czość ekra­nu, kraj, z któ­re­go do­cho­dzi do wej­ścia) i dzię­ki temu od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą do­sto­so­wa­ną do jego po­trzeb.
Wy­ko­rzy­stu­je­my także co­okies w celu zbie­ra­nia ogól­nych i ano­ni­mo­wych da­nych sta­ty­stycz­nych za po­śred­nic­twem na­rzę­dzi ana­li­tycz­nych i mar­ke­tin­go­wych:

 • Go­ogle Ana­ly­tics (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),
 • Go­ogle Ad­Words (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),
 • Go­ogle Se­arch Con­so­le (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),

Mogą Pań­stwo sa­mo­dziel­nie i w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia do­ty­czą­ce pli­ków co­okies, okre­śla­jąc wa­run­ki ich prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia do­stę­pu przez pliki co­okies do urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka. Zmia­ny usta­wień można do­ko­nać za po­mo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nio­ne w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies bądź in­for­mo­wać o każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu co­okies na Pań­stwa urzą­dze­niu. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.

Mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li usu­nąć pliki co­okies, ko­rzy­sta­jąc z do­stęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej, któ­rej Pań­stwo uży­wa­ją.
Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków co­okies może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej.