30.04.2021

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest to postępowanie odrębne, jest one przeprowadzone wówczas gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Postępowanie upominawcze jest to postępowanie odrębne. To znaczy, że rządzi się osobnymi przepisami niż postępowanie zwykłe. Stosuje się je w sytuacji w której roszczenie jest na tyle wiarygodne, że sąd rezygnuje z rozpatrywania sprawy w trybie zwykłym. Postępowanie upominawcze  przeprowadzane jest wówczas, gdy powód, czyli osoba zakładająca sprawę, dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych np. wydania samochodu.

Nakaz zapłaty

Na skutek tego postępowania, sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym w oparciu o dokumenty i twierdzenia wskazane w pozwie przez powoda.  W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu zaspokoić roszczenie powoda wraz z kosztami i odsetkami w przypadku gdy powód wniósł o ich zasądzenie. Nakaz zapłaty wraz z pozwem zostaje wysłany przez sąd na adres pozwanego wskazany przez powoda w pozwie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli pozwany nie uznaje roszczenia (nie zgadza się z pozwem) musi złożyć w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty i wskazuje się czy zaskarża się cały nakaz zapłaty czy jedynie jego część. W sprzeciwie trzeba wskazać wszelkie dowody i zarzuty odnoszące się do pozwu. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w zaskarżonej części, a sąd prowadzi tradycyjne postępowanie sądowe.

Jak napisać sprzeciw do nakazu zapłaty?

 

Inne publikacje
pokaż więcej