30.04.2021

Koszty w sprawie cywilnej

Założenie sprawy cywilnej wiąże się kosztami, które reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Opłata od pozwu

Założenie sprawy cywilnej wiąże się kosztami, które reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W pierwszej kolejności strona by założyć sprawę musi uiścić opłatę od pozwu. Opłata ta może być stała lub stosunkowa. Ustawa zawiera wykaz spraw, w których występują opłaty stałe np. oplata od pozwu o rozwód to 600 zł. Natomiast w większości sprawa majątkowych opłata ta zależy od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, czyli kwoty której się domagamy lub tez wartości składnika majątkowego, który jest przedmiotem sporu. Opłaty te są takie same przy wnoszeniu spraw w trybie zwykłym uproszczonym i upominawczym, jedynie postępowanie nakazowe rządzi się innymi regułami.

Opłata od apelacji

Nie można zapominać, że środki zaskarżenia takie także podlegają opłacie. Przykładowo „opłata od apelacji” rządzi się co do zasady takimi samymi regułami jak opłata od pozwu, zatem może być stała lub stosunkowa i zależy od tego co jest przedmiotem zaskarżenia, czyli jaką część wyroku sądu I instancji skarżymy.

Oprócz opłaty sądowej niewykluczone, że w niektórych spawach pojawią się jeszcze inne koszty np. koszty biegłego, koszty tłumaczeń, koszty stawiennictw świadków. Niejednokrotnie sąd będzie żądał od strony, która będzie chciała przeprowadzić dowód wiążący się z wydatkami zaliczki.

Koszty zastępstwa procesowego

Dodatkowo do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika np. adwokata ustanowionego przez stronę, czyli koszty zastępstwa procesowego.

Strona wygrywająca sprawę może żądać zwrotu poniesionych przez siebie kosztów od strony przegrywającej Nie można także zapomnieć, że postępowania sądowe są obarczone większym lub mniejszym ryzykiem porażki, a strona przegrywająca ponosi koszty strony przeciwnej w tym także koszty zastępstwa procesowego, w tym także koszty profesjonalnego pełnomocnika. 

Inne publikacje
pokaż więcej