Reprezentacja przed organami podatkowymi

Podatki czyli danina publiczna pobierana przez państwo, jednostkę samorządu terytorialnego. Postępowania podatkowe toczą się w oparciu o ordynację podatkową, która reguluje jego zasady.

Oferujemy pomoc i doradztwo w toku postępowania podatkowego zarówno przed organami podatkowymi jaki i sądami administracyjnymi.

Dedykowani specjaliści

Postępowanie w zakresie podatków jest prowadzone prze organy podatkowe pierwszej instancji ( naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa) oraz ograny odwoławcze (dyrektor izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze). Po zakończeniu postępowania przed organami podatkowymi, ich rozstrzygnięcia mogą zostać skontrolowane przez sądy administracyjne, w przypadku skorzystania przez podatnika ze skargi.