Kancelaria specjalizująca się w prawie cywilnym

 

Prawo cywilne jest to gałąź prawa regulująca stosunki majątkowe i osobiste między autonomicznymi podmiotami (osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi mającymi zdolność prawną, a niebędącymi osobami prawnymi ) w oparciu o zasadę ich równorzędności.

Oferujemy kompleksowego doradztwo dotyczące szeroko rozumianych stosunków majątkowych i osobistych, obejmujące sprawdzanie, negocjacje i  przygotowywanie umów, analizę sytuacji prawnej Klienta, sporządzanie wezwań i pism przedsądowych, reprezentowanie przed sądem oraz organami egzekucyjnymi.

Dedykowani specjaliści

W obszarze prawa cywilnego znajdują się w szczególności regulacje ogólne dotyczące osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorcy; mienia czynności prawnych; regulacje dotyczące prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych, a  także problematyka zobowiązań.

Regulacje ogólne odnoszą się do cech osób  fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorcy, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, dóbr osobistych, cech ogólnych mienia. Ważności, skuteczności i formy czynności prawnych. Problematyka pełnomocnictwa i prokury. Sposoby obliczania terminów. Kwestie przedawnienia roszczeń.

Prawo rzeczowe reguluje kwestię związane z własnością oraz współwłasnością, w tym nabycie i utrata własności, immisje, rozgraniczenie, zasiedzenie; roszczenia o wydanie rzeczy, zaniechanie i przywrócenie stanu zgodne z prawem. Obejmuje także problematykę ograniczonych praw rzeczowych takich jak użytkowanie służebność, zastaw.

Prawo zobowiązań reguluje podstawową strukturę i treść stosunku zobowiązaniowego, składającego się z  uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania po stronie dłużnika. Zawiera przepisy określające elementy podstawowych umów takich jak sprzedaż, darowizna, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp. oraz skutki  niewykonania zobowiązań. Reguluje kwestie dotyczące czynów niedozwolonych i odszkodowania oraz zadośćuczynienia, solidarności dłużników i wierzycieli, bezpodstawnego wzbogacenia.