Adwokaci od rozwodów - Pełna reprezentacja

 

Rozwód, czyli ustanie małżeństwa w wyniku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego muszą występować łącznie. Są to tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe. W przypadku ich wystąpienia każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Oferujemy pomoc w przedsądowych negocjacjach/mediacjach, udzielaniu niezbędnych porad i wskazówek oraz w przygotowaniu pozwu, odpowiedzi na pozew i reprezentowaniu strony przed sądem.

Dedykowani specjaliści

Anna Gondek-Sikorska
Anna Gondek-Sikorska Adwokat | Zielona Góra

W ramach postępowania rozwodowego, oprócz ustalania rozkładu pożycia stron, sąd ustala także która ze stron ponosi winę tego rozkładu. Strony jednak mogą zaniechać ustalania takiej winy co znacząco przyspiesza orzeczenie rozwodu. Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek rozstrzygnąć o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;
  • kontaktach rodziców z dzieckiem;
  • wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – alimenty.

Sąd fakultatywnie na wniosek strony może także orzec w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania z mieszkania, które małżonkowie wspólnie zajmują, a także dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, czyli co do zasady jeśli podział majątku jest zgodny. Sąd na wniosek strony  może także orzec o alimentach, które będzie płacić jedne małżonek na rzecz drugiego małżonka