Umowy - kontrakty

 

Umowy, kontrakty, porozumienia określaj przedmiot czynności, wyznaczają obowiązku i uprawnienia stron, sposób zakończenia współpracy mogę regulować też wiele innych kwestii w zależności od potrzeb danej czynności. Pamiętać należy, że treść umów ma za zadnie zabezpieczyć interes strony w sytuacji, gdy dojdzie do sporu, pomiędzy kontrahentami. 

Oferujemy pomoc przy sporządzaniu, zmianach, rozwiązywaniu umów. Negocjowanie warunków i treści kontraktów. Sprawdzanie zapisów umów przed ich zawarciem, a także nanoszenie uwag i komentarzy do umów

Dedykowani specjaliści

Anna Gondek-Sikorska
Anna Gondek-Sikorska Adwokat | Zielona Góra
Anna Gondek-Sikorska
Anna Gondek-Sikorska Adwokat | Zielona Góra

Strony, kontrahenci mogą w ramach zasady swobody umów tworzyć stosunki prawne dostosowane do swoich potrzeb, byleby treść lub cel stosunków nie sprzeciwiał się naturze tego stosunku, ustawie, zasadom współżycia społecznego. W ramach umowy nie tylko można zawrzeć przedmiot umowy,  prawa i obwiązki stron, ale także kary umowne, warunku odpowiedzialności za niewykonanie umowy, kwestie rozwiązania umowy. Prawidłowe sporządzenie umowy gwarantuje właściwą realizację kontraktu i zapewnia przejrzyste zasady dochodzenia roszczeń w przypadku sporów wynikłych na tle realizacji umowy.