26.04.2021

Termin odpowiedzi na pismo z sądu

Termin odpowiedzi na pismo w procedurze cywilnej

Termin odpowiedzi na pismo z sądu

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje kilka terminów odpowiedzi na pismo w zależności  od tego czego ta odpowiedź ma dotyczyć.

Termin odpowiedzi na pismo w postępowaniu upominawczym i nakazowym

W postępowaniu upominawczy i nakazowym tj. w sprawach w których sąd wydał nakaz zapłaty strona ma 2 tygodnie na wniesienie sprzeciwu w postępowanie upominawczym i zarzutów w postępowaniu nakazowy.

Co to jest postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest to postępowanie odrębne. To znaczy, że rządzi się osobnymi przepisami niż postępowanie zwykłe. Stosuje się je w sytuacji w której roszczenie jest na tyle wiarygodne, że sąd rezygnuje z rozpatrywania sprawy w trybie zwykłym.

Co to jest postepowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe należy także do postępowań odrębnych. Postępowanie nakazowe, ma jednak charakter fakultatywny – może być wszczęte i prowadzone jedynie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Zakres przedmiotowy postępowania nakazowego został ograniczony do roszczeń opartych na dokumentach o stosunkowo dużym stopniu wiarygodności - zasadniczo dokumenty urzędowe oraz dokumenty prywatne kwalifikowane z uwagi na ich treść wskazującą na istnienie dochodzonego roszczenia procesowego – np. zawierające oświadczenie dłużnika potwierdzające istnienie przysługującej wierzycielowi wierzytelności.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Termin 2-tygodniowy ma także strona na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Brak odpowiedzi na pismo z sądu - Konsekwencje

Występują także terminy odpowiedzi na pismo w których to sąd decyduje o długości terminu odpowiedzi na pismo. Będzie tak w np. przypadku odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, uwag do opinii. Generalnie to sąd zadecyduje czy będzie to 7, 14, 21 dni, czy też więcej , niektóre przepisy mogą jednak określać minimalny termin, którego sąd nie może skrócić. Nie zachowanie terminu do wniesienia pisma procesowego niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

W zależności od rodzaju pisma, które strona ma złożyć mogą być różne skutki braku odpowiedzi na pismo. W przypadku nakazów zapłaty i wyroku zaocznego, braku odpowiedzi na te pisma powoduje uprawomocnienie się orzeczeń. W przypadku innych pism procesowych, co do zasady sąd określa negatywne konsekwencje w piśmie skierowanym do strony. Najczęściej jest to pominięcie  zgłoszonych w terminie późniejszym twierdzeń, oświadczeń, dowodów stron, zatem nieskuteczność późniejszej obrony.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia pisma

Instytucja przywrócenia terminu pozwala na odwrócenie ujemnych skutków, jakie ustawa wiąże z uchybieniem terminu do dokonania czynności procesowej Przywróceniu podlegają jedynie terminy ustawowe oraz terminy sądowe wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego. Uprawnionym do przywrócenia terminu, bez względu na jego rodzaj, pozostaje wyłącznie sąd. Termin przywrócony rozpoczyna swój bieg na nowo.

Wniosek o przywrócenie terminu wymaga zachowania formy pisemnej i należy go złożyć w terminie tygodniowym od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.  Wniosek powinien zawierać, poza żądaniem przywrócenia terminu, także wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających wniosek, zarówno w zakresie braku winy w uchybieniu terminu, jak i dopuszczalności samego wniosku. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności procesowej, której terminowi uchybiła np. złożenia odpowiedzi na pozew, jeśli temu terminowi uchybiła. Sądem właściwym dla rozpoznania wniosku jest sąd, w którym czynność procesowa miała być dokonana. Nawet oczywiste niezawinione uchybienie terminu nie uzasadnia jego przywrócenia, jeżeli minął rok od upływu uchybionego terminu, a rozpoznawany wypadek nie ma charakteru wyjątkowego.

Wniosek o przedłużenie terminu na wniesienie pisma

Natomiast terminy sądowe, czyli wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego. Na wniosek strony mogą one być przedłużane przez przewodniczącego. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego powinien zostać złożony przed jego upływem, a rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest niezaskarżalne. Niesłuszna odmowa przedłużenia terminu może natomiast w konkretnych okolicznościach stanowić podstawę do konstruowania w apelacji zarzutu naruszenia art. 166 kpc, jeżeli odmowa przedłużenia terminu miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

Termin zawity

Przyjmuje się, że kwalifikację terminu jako zawitego przesądza zawarty w przepisie zwrot, że ograniczone nim uprawnienie wygasa. Termin zawity nie może być wydłużony ani skrócony przez czynność prawną np. umowę. Termin zawity nie podlega także przywróceniu, a jego upływ, zarówno organy, jak i sądy, muszą brać pod uwagę z urzędu.

Inne publikacje
pokaż więcej